ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ALFE A.T.E.

τμήμα διοικητικών υπηρεσιών αποτελείται από :

  • τμήμα προσωπικού, με αντικείμενο τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
  • τμήμα μηχανογράφησης, με αντικείμενο τις μηχανογραφικές εφαρμογές και τη διαχείριση του διαθέσιμου λογισμικού
  • τμήμα δημοσίων σχέσεων
  • νομικό τμήμα, με αντικείμενο τη νομική υποστήριξη, την εποπτεία και διεκπεραίωση νομικών θεμάτων

τμήμα οικονομικών υπηρεσιών αποτελείται από :

  • λογιστήριο, με αντικείμενο την τήρηση των λογιστικών λογαριασμών και την οικονομική διαχείριση της εταιρείας
  • υπηρεσία οικονομικού προγραμματισμού, με αντικείμενο τη χρηματοοικονομική ανάλυση και τον ταμειακό προγραμματισμό

εμπορικό τμήμα αποτελείται από :

  • τμήμα προμηθειών, με αντικείμενο την έρευνα αγοράς (αγορές), την προμήθεια των υλικών, τη σύνταξη συμβάσεων προμηθειών και υπεργολαβιών
  • τμήμα πωλήσεων, με αντικείμενο την έρευνα αγοράς (πωλήσεις), την κοστολόγηση, τη σύνταξη προσφορών και συμβάσεων έργων

τεχνικό τμήμα αποτελείται από :

  • τμήμα κατασκευών, με αντικείμενο τη διοίκηση, το συντονισμό και τον έλεγχο όλων των έργων που εκτελεί η εταιρεία
  • τμήμα μελετών, με αντικείμενο την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, τον έλεγχο και τη σχεδίασή τους