ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

επωνυμία: «ALFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
διακριτικός τίτλος: «ALFE A.T.E.»

Α.Φ.Μ. : 999644600 / Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
αρ. φακ. : 19275
αρ. Μητρώου Α.Ε. : 58480/04/Β/05/50
αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 086208602000 / Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΘΕΣΗ ΛΑΠΟΧΩΡΙ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ, Τ.Κ. 19002

Τηλ.: 22990 22880
Fax: 22990 22001

Email: alfe.ate@gmail.com